Informacja o prawach autorskich

Portal Bazgroszyt.pl przykłada wielką wagę do poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Zapewniamy, że wszystkie materiały w ramach kategorii „Kolorowanki dla dzieci” są uzyskane zgodnie z prawem i należą do ich prawnych właścicieli. Nie pretendujemy do posiadania praw do żadnych z zarejestrowanych znaków towarowych.

W przypadku podejrzenia, że materiał na Bazgroszyt.pl narusza Twoje prawa autorskie, prosimy o pilny kontakt przez adres email: kontakt@bazgroszyt.pl. Zobowiązujemy się do szybkiego reagowania, usunięcia zakwestionowanego materiału i zawiadomienia naszych partnerów o zaistniałej sytuacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Uważamy, że wszystkie opublikowane przez nas obrazy są dostępne w ramach domeny publicznej lub zostały stworzone przez naszych użytkowników. Nie mamy na celu naruszania praw własności, w tym praw artystycznych i autorskich. Jeżeli jednak jesteś posiadaczem praw do jakiegokolwiek materiału zamieszczonego na naszym portalu i masz zastrzeżenia co do jego wykorzystania, prosimy o kontakt. Zobowiązujemy się do podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia materiału lub dodania odpowiedniego oznaczenia. Nasz serwis oferuje treści bez żadnych opłat, dlatego nie osiągamy korzyści finansowych z ich dystrybucji.

Wersja angielska:
Copyright Information
At Bazgroszyt.pl, we take the protection of copyright and intellectual property seriously. We ensure that all materials within the “Colouring books for children” category are legally obtained and belong to their rightful owners. We do not claim any rights to registered trademarks.

If you suspect that any material on Bazgroszyt.pl infringes your copyright, please urgently contact us via email: contact(bazgroszyt)pl, replacing (bazgroszyt) with @. We commit to prompt action, removal of the contested material, and notification of our partners about the incident.

Disclaimer
We believe that all images published by us are in the public domain or have been created by our users. Our intention is not to infringe upon any ownership rights, including artistic and copyright rights. However, if you are the holder of rights to any material posted on our portal and have objections to its use, please contact us. We commit to taking the necessary actions to remove the material or add an appropriate designation. Our service offers content free of charge, hence we do not profit financially from its distribution.